PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų mums patikėtų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname, kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, taip pat pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Ši privatumo politika reglamentuoja pagrindinius įmonės klientų (įskaitant svetainės lankytojus) asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Duomenų valdytojas: Laura Kilkilaitė individualios veiklos pažyma Nr. 707412  (toliau mes). Su mumis galite susisiekti el. paštu: lovrete@info.lt ar telefonu +37064811982. Ši Privatumo politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis mūsų interneto svetaine www.lovrete.lt (toliau – Interneto svetainė). Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

Ši Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų Interneto svetainėje, registruojatės, kaip registruotas vartotojas, peržiūrite ir užsisakote mūsų siūlomas prekes, susisiekiate su mumis telefonu ar kitais komunikacijos kanalais, lankotės fizinėje parduotuvėje ar kitu būdu bendraujate su mumis.

Mes turime teisę vienašališkai keisti šios Privatumo politikos sąlygas. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės internetine parduotuve, mes laikysime, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.

Šis dokumentas reglamentuoja Bendrovės ir jos Darbuotojų veiksmus tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines Asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat nustato Duomenų subjektų teises, Asmens duomenų apsaugos pažeidimo rizikos veiksnius, Asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo priemones ir kitus su Asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus.

Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia Asmens duomenų tvarkymui, Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai – tiesioginė rinkodara ir kiti teisėti bei iš anksto prieš renkant duomenis apibrėžti tiks.

Bendrovė neturi galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir tikrumo, todėl priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys tikslūs ir teisingi.

 • DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI:

Jūsų duomenys yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

 • tiesioginė rinkodara;
 • prekių pardavimas elektroninėje parduotuvėje.
 • RENKAMI DUOMENYS:
 • vardas;
 • pavardė;
 • elektroninio pašto adresas;
 • telefono numeris;

www.lovrete.lt turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:

 1. Kad pagerintų Administratoriaus svetainių veikimą, funkcionalumą, kad geriau suprastų vartotojų poreikius, pagerintų paslaugų kokybę.
 2. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis).
 3. www.lovrete.lt turi teisę savo nuožiūra naudotis visais Lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos Lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą.
 4. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su www.lovrete.lt, tai mes galime išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.
 5. www.lovrete.lt turi teisę kaupti duomenis apie Lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Svetainėje.
 • ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAS

Jūsų Asmens duomenys saugomi kol el. parduotuvė www.lovrete.lt vykdys veiklą, bet kai Asmens duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams, jie bus sunaikinami.

Duomenys, renkami svetainėje rinkodaros tikslais yra tvarkomi 3 (trejus) metus nuo Jūsų paskutinio prisijungimo prie svetainės dienos.

 • JŪSŲ TEISĖS

Esu informuotas ir man yra žinomos šios mano teisės:

 1. dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į Administratorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis;
 2. dėl savo duomenų tvarkymo turiu teisę kreiptis į priežiūros instituciją;
 3. turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
 4. turiu teisę prašyti nutraukti mano duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), kai duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti. Jūs rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Administratoriui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Administratorius nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;
 5. jei manau, kad mano tvarkomi duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turiu teisę kreiptis į Administratorių raštu. Administratoriaus ar jo paskirto tvarkytojo darbuotojai privalo asmens duomenis patikrinti ir nedelsiant ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą. Administratorius nedelsdamas praneša Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą, sustabdymą;
 6. turiu teisę nemokamai gauti iš Administratoriaus savo asmens duomenis Lietuvoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius, gavęs Jūsų prašymą raštu, per teisės aktų nustatytą terminą pateikia prašomus duomenis raštu arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis;
 7. turiu teisę pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas, kai pateiktas prašymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu arba kai atsakymas Jums siunčiamas registruotu paštu), susipažinti su Administratoriaus tvarkomais mano asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami.
 • ATSAKOMYBĖ


Darbuotojams, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose Asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, arba šias Taisykles, taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos atsakomybės priemonės.

 • BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Taisyklių laikymosi priežiūra ir, esant poreikiui, peržiūra, patikima Bendrovės vadovui ar jo įgaliotam asmeniui.
Atsakingi Darbuotojai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.

Visas svetainės naudojimo ir prekių pirkimo – pardavimo taisykles rasite puslapyje Taisyklės.

Direktorė: Laura Kikilaitė

Individualios veikos pažyma nr. Nr. 707412